Inkoon seurakunnan virallinen ilmoitustaulu


Inkoon seurakunnan päätösten nähtävilläolo on 1.7.2023 alkaen siirtynyt verkkosivuille.

Uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaan (astuivat voimaan 1.7.2023) pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa seurakunnan omilla kotisivuilla.

 

Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Nähtävillä pidettävään viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Muutoksenhakuaika on 14 päivää.

Inkoon seurakunnan viranhaltijapäätöksiin oikeutettuja viranhaltijoita ovat:

- Kirkkoherra

- Talouspäällikkö.

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimuksen se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

 

 

 

KUULUTUS

Hoitamattomien hautojen kunnostuskehotus

Inkoon hautausmaalla on hautoja, jotka on todettu hoitamattomiksi. Hoitamattoman haudan hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan hauta 30.9.2024 mennessä. Jos sitä ei tehdä, hautaoikeus voidaan julistaa menetetyksi. Kunnostuskehotuksen piiriin kuuluvat haudat on merkitty haudalle asetetulla lipulla. Luettelo kyseisten hautojen paikkanumeroista on seurakunnan kotisivuilla www.inkoonseurakunta.fi sekä seurakunnan ilmoitustaululla. Lisätietoja seurakuntavirastosta ma-to klo 9-12 puh. 09-2219 030 tai inga.kansli@evl.fi.

Inkoon seurakunnan kirkkoneuvosto 24.8.2023

 

HOITAMATTOMAT HAUDAT 2023

I 142, I 149, I 151e

II 7, II 11-12, II 37, II 58, II 77, II 110, II 129, II 137, II 147-148, II 179, II 183, II 185, II 188, II 194B

III 5-6, III 9, III 12, III 49, III 78, III 157, III 244

IV 61, IV 72

V 15 4

VII 2 7-8, VII 8 19, VII 8 29-31, VII 10 25, VII 12 23-24, VII 13 13, VII 13 14, VII 13 15-17,  VII 14 3-4, VII 14 18, VII 15 4, VII 15 16, VII 16 9, VII 16 27, VII 17 24, VII 18 6-7, VII 19 9, VII 19 30-32

VIII 4 5-6, VIII 4 7-8, VIII 11 3, VIII 11 8, VIII 29 4-5, VIII 31 5-6, VIII 32 5-6, VIII 34 4

IX 4 7, IX 9 10

X 21 4-5, X 24 1-2

XI 4 20, XI 4 21-22

KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAT

07.03.2024 + valitusosoitus

KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA

16.5.2024

KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT

25.4.2024 + oikaisuvaatimus

KIRKKONEUVOSTON ESITYSLISTA

 

 

VIRKAMIESPÄÄTÖKSET

AVOIMET TYÖPAIKAT